Podpora v nezaměstnanosti

úředně je podpora nazývána jako "státní sociální podpora"

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se zohledňuje

  • věku
  • výše odstupného
  • čistá mzda

Z čisté mzdy se vypočítá procentuální podíl, který v jednotlivých obdobích může žadatel bez práce pobírat. Doba pobírání dávek podpory v nezaměstnanosti je různá a záleží na věku žadatele. 

Podání žádosti o dávky státní sociální podpory

Žádosti o poskytování dávek vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu osoby, které je uznán nárok na sociální dávku. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/.

Nárok na dávky státní sociální podpory

Nárok na dávky má pouze osoba, která je hlášená k trvalému pobytu (občané) nebo má trvalý pobyt (cizinci) v České republice a má zde bydliště. Cizinci, kteří trvalý pobyt na území ČR nemají, mají právo na dávky po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do této doby se nezapočítává doba, kde je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky náleží i osobám, uvedeným v zákoně o SSP, které nemají na území ČR trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají rovněž občané EU, na něž se vztahují předpisy EU – Nařízením EP a rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.

Kdy nárok na výplatu dávek zaniká

Nárok zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U jednorázových dávek zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Příjmy

Rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obodných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tvz.čisté příjmy.

Rodinou

pro účely státní sociální podpory se považuje soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Nezaopatřeným dítětem se rozumí:

  • dítě do skončení povinné školní docházky
  • dítě, které se připravuje na budoucí povolání
  • dítě se zdravotním postižením
  • maximálně do věku 26 let

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodiny a dávkových systémů
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail:

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury