Státní sociální podpora

Podle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995Sb jsou poskytovány následující dávky:

  • přídavek na dítě
  • rodičovský příspěvek
  • příspěvek na bydlení
  • porodné

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Požadovat ji mohou rodiny, jejichž příjem dosahuje do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve 3 výších podle věku dítěte.

 Věk nezaopatřeného dítěte   Přídavek na dítě v Kč měsíčně 
do 6 let 500 
6 - 12 let 610
15 - 16 let 700

 

Rodičovský příspěvek

Právo na rodičovský příspěvek náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně a celodenně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že díte mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebné rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu či zařizení pro zdravotně postižené předškolní děti a to v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě může navštěvovat léčebné rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu či zařizení pro zdravotně postižené předškolní děti a to v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič se tedy může věnovat výdělečné činnosti, musí ale v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011, mohou přejít na novou právní úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče.

Pokud alespoň jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Pro více informací o výměře příspěvku navštivte www.mpsv.cz/cs/2

Příspěvek na bydlení

Tato dávka je určena jako příspěvek na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na něj má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Současně těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny musí být nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výplata příspěvku na bydlení je omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Časové omezení se nevztahuje na domácnosti sestávající výhradně z osob starších 70 let a pro zdravotně postižné občany, obývající speciálně uzpůsobené byty.

Porodné

Na porodné má nárok rodina s nízkými příjmy. Je to jednorázový příspěvek na náklady spojené s narozením prvního dítěte. Vyplacení této dávky je vázáno na stanovenou hranici příjmů v rodině. Ta v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození potomka musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného je 13 000 Kč na první narozené dítě. Pokud se narodí více dětí, např. dvojčata, výše porodného je 19 500 Kč.

Detailní informace o státních sociálních dávkách na www.mpsv.cz/cs/2

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury