Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky provozu personálního serveru Jobtop

dále jen server

Provozovatelem internetového personálního serveru jobtop.cz dostupného

na https://www.jobtop.cz je společnost WEBALL, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Charkovská 27, PSČ 101 00 , IČ:26198461

dále jen Provozovatel

Uživatelé

a) Uchazeč o zaměstnání

Dále jen Uchazeč

b) Zadavatel inzerce a reklamy na personálním serveru Jobtop.cz - fyzická nebo právnická osoba (přímý zákazník nebo personální agentura)

Dále jen Zadavatel

Zadavatel a Uchazeč mohou být dále v obchodních podmínkách označováni souhrnně jako Uživatelé.

Server spravuje databázi pracovních příležitostí, zveřejňuje poptávky po práci a nabídky práce na internetových stránkách Jobtop.cz, publikuje články o zaměstnání a pracovních vztazích. Databáze volných míst je veřejně přístupná všem návštěvníkům Serveru včetně neregistrovaných uživatelů. Služby, které Provozovatel poskytuje Uchazečům jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované Uchazečům patří zejména pomoc Provozovatele při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Uchazečů svým Zadavatelům na personálním serveru práce www.jobtop.cz a případně doplňkové Služby.

Všeobecné obchodní podmínky upravují a definují zejména vztahy mezi Provozovatelem serveru a Zadavateli inzerce a reklamy umístěné na Serveru. V souladu s nimi Provozovatel poskytuje resp. poskytne Zadavateli služby na základě objednávky. Potvrzením objednávky Zadavatel vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Provozovatelem a Zadavatelem, pokud smlouva nestanoví jinak.

Služby pro Uchazeče

Služby, které Provozovatel poskytuje Uchazečům jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované Uchazečům patří zejména pomoc Provozovatele při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Uchazečů svým Zadavatelům na serveru práce jobtop.cz a případně doplňkové Služby.

Registrace Uchazeče. Uchazeč se registruje na webové stránce www.jobtop.cz prostřednictvím vyplnění libovolného přihlašovacího jména a hesla s možností vyplnění kontaktní e-mailové adresy pro zasílání informací o nových dostupných službách Provozovatele. Registrace Uchazeče se vyžaduje k využívání některých Služeb. Registrovaní Uchazeči mají rovněž možnost využívat zdarma některé doplňkové Služby na webové stránce www.jobtop.cz , jejichž rozsah závisí na aktuální nabídce. Bude-li součástí těchto doplňkových Služeb poskytovaných Uchazeči jakýkoli druh poradenství, všechny informace poskytnuté Provozovatelem v rámci tohoto poradenství jsou pouze orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládají odpovědnost Provozovatele za úplnost a správnost poskytnutých informací.

Uchazeč může svou registraci a zasílání informací o nových dostupných službách provozovatele kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu , s vyjádřením své vůle zrušit zasílání e-mailových zpráv nebo zrušení celé registrace.

Evidence Uchazečů

Provozovatel eviduje Uchazeč v databázi ve formě životopisu. Údaje o Uchazeči zahrnují minimálně určení pohlaví, uvedení alespoň jednoho kontaktního údaje (e-mail, telefon, adresa), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, a zveřejnění životopisu na webové stránce Jobtop.cz. Údaje týkající se Uchazečů Provozovatel eviduje výlučně za účelem poskytnutí pomoci při hledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Zájemců o práci svým Klientům na webové stránce www.jobtop.cz.

Při evidenci Uchazečů Provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

Vytvořením Životopisu na webové stránce www.jobtop.cz nebo vyplněním a zasláním tištěného formuláře Uchazeč prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím počítačové sítě Internet po zvolenou dobu. Po skončení této doby budou údaje nepřístupné a budou uchovány v databázi Provozovatele pro případ budoucí aktualizace po dobu maximálně 3 let. Po tomto období budou údaje z databáze Provozovatele vymazány. Zájemce o práci může kdykoli požádat Provozovatele o oznámení údajů, které o něm Provozovatel eviduje, a může požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením své vůle vymazat evidované údaje.

Zadavatel

Zadavatel je povinen se před závazným objednáním služeb Serveru seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele.

Zadavatel je oprávněn využívat služby Serveru pro inzerci pracovních příležitostí a vyhledávání nových pracovníků. Využívání kontaktních údajů uchazečů jiným způsobem (např. nabídky výrobků a služeb) není povoleno.

Zadání inzerce je placená služba, která se řídí platným Ceníkem služeb. Výjimku tvoří základní prezentace brigád, které nejsou zpoplatněny. Inzerci lze objednat prostřednictvím elektronického formuláře ve firemním zázemí po registraci firmy.

Registrace je bezplatná. Po řádném zaregistrování Zadavatele a odeslání elektronické objednávky inzerce je takto učiněná objednávka závazná. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem nebo poštou. Po splnění platebních podmínek je objednaná inzerce zařazena do databáze Serveru.

Zadavatel nesmí prostřednictvím Serveru šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Zadavatel se zavazuje prezentovat výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

Zadavatel souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby Serveru budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic. Zadavatel akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o poskytování služeb, které si u Provozovatele objednal. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím Serveru na základě objednané inzerce či reklamy. Zadavatel tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

Zadavatel se zavazuje předat potřebné podklady nutné pro zahájení plnění objednané služby a to ve stanoveném termínu, ve standardních formátech, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Zadavatel se zavazuje písemně oznámit Provozovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb Serveru do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zadavatel odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

Prohlášení Uživatelů

Zadáním životopisu na Server dávají Uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro účely poskytnutí služeb (vyhledávání vhodných uchazečů registrovanými Zadavateli).

Uživatelé jsou povinni učinit na své straně taková opatření, která zajistí důvěrnost zasílaných informací.

Provozovatel

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě.

Za obsahovou stránku Nabídek práce je v plném rozsahu odpovědný Zadavatel. V případě, že Provozovatel zjistí, že Zadavatel uveřejnil nebo se chystá uveřejnit na webové stránce Jobtop.cz. Nabídku práce, která je z hlediska obsahové stránky jakýmkoli způsobem v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn upozornit Zadavatele na tuto skutečnost takovou Nabídku práce nezveřejnit.

Zadavatel má výlučné právo přístupu k objednaným Službám. Přístup k objednaným Službám je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Zadavatel je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah Služeb podle vlastního uvážení.

Zadavatel je oprávněn údaje o Uchazeči získané zpřístupněním databází Životopisů použít výlučně k vyhledání vhodných Uchazečů k obsazení volného pracovního místa. Zadavatel je povinen chránit údaje získané zpřístupněním databází životopisů před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Zadavatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Zadavatel též bere na vědomí, že databáze životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněna podle platného zákona o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon).

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů svým Klientům. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Nabídek práce na webové stránce www.jobtop.cz .

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných Nabídek práce ani za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi životopisů.

Provozovatel negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a na jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle platného zákona o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

Platební a dodací podmínky

Za poskytované služby náleží Provozovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Zadavatele. Odměna je splatná na základě faktury, kterou vystaví Provozovatel a doručí Zadavateli elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v zázemí Zadavatele (kontakt). Po uhrazení faktury doručí Provozovatel originál faktury na adresu Zadavatele. Úhradu může Zadavatel provést bankovním převodem, vkladem na účet Provozovatele nebo hotovostní úhradou Provozovateli.

Pokud je Zadavatel novým inzerentem Serveru – tj. v případě první uskutečněné objednávky služeb nebo pokud Zadavatel neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je Provozovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané služby. V ostatních případech je faktura splatná do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud není dohodnuto jinak.

Zadavateli nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Úrok z prodlení za úhradu faktury po datu splatnosti činí 0,1% z dlužné částky denně.

Reklamace

Zadavatel je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu ze zaplacené odměny v případě, že Provozovatel neposkytne objednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu a ve stanoveném termínu, maximálně však ve výši 100% z celkové odměny (v žádném případě nehradí Provozovatel Zadavateli případný ušlý zisk).

Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30-ti kalendářních dnů.

Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • Zadavatel neuhradil odměnu, která náleží Provozovateli, ve lhůtě splatnosti

  • Podklady pro plnění služby dodané klientem nejsou v souladu s platnými zákony ČR

  • Zadavatel prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele

  • Pokud Zadavatel poruší ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • nejpozději do třetího dne od začátku plnění služby. Zadavatel je v tomto případě povinen uhradit Provozovateli odstupné ve výši 50% z odměny PROVOZOVATELE dle ceníku platného ke dni řádné objednávky služby.

  • pokud Provozovatel prokazatelně přeruší poskytování služeb v souvislé délce 7 pracovních dnů.

Doba přerušení začíná doručením oznámení Zadavatele o této skutečnosti písemně poštou nebo emailem na adresu Provozovatele.

Do této doby se nezapočítává 24 hodin v každém kalendářním měsíci, ve kterých má Provozovatel právo za účelem údržby Serveru přerušit plnění služeb.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na webové stránce jobtop.cz s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Zadavatele, budou zachovávat mlčenlivost o nich podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu Zadavatele.

Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.

V případě, že se některá ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. ledna 2013.

 

 

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury